Toegang tot en gebruik van de Drive In Box© internetsite, welke toegankelijk is via www.driveinbox.nl (hierna ‘site’) en de via deze site aangeboden internetapplicaties (hierna ‘applicaties’) zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij (elders) uitdrukkelijk anders is bepaald. Gebruik van deze site en de applicaties betekent dat u deze en overige op deze site en applicaties vermelde aanvullende voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Drive In Box©, haar groepsmaatschappijen en met haar gelieerde ondernemingen verstrekken de informatie, producten en diensten op deze site op basis van onderstaande voorwaarden.

 1. Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met Drive In Box© of haar producten en diensten worden verstrekt ‘zoals zij zijn’ zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is, voordat u er gebruik van maakt.
 2. Drive In Box© noch een van haar groepsmaatschappijen, met aan haar gelieerde ondernemingen, contractpartijen en/of werknemers zijn aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband staat met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.
 3. Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Drive In Box© gecorrigeerd zullen worden naar goeddunken van Drive In Box©. Ook wordt de informatie op deze site regelmatig bijgewerkt. Drive In Box© behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. Drive In Box© sluit alle verantwoordelijkheden uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.
 4. De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van Drive In Box© en/of haar groepsmaatschappijen herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de site zijn eigendom van Drive In Box© en/of haar groepsmaatschappijen en/of haar toeleveranciers. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Drive In Box© en/of haar groepsmaatschappijen en/of haar toeleveranciers.

© 2015 Drive In Box© Alle rechten voorbehouden.

 1. De op deze site genoemde producten en diensten zijn te allen tijde onderworpen aan de in uw specifieke geval van toepassing zijnde voorwaarden. Zie Algemene Voorwaarden Drive In Box© op deze site.
 2. Alhoewel Drive In Box© al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u gebruikmaakt van deze site.
 3. Bepaalde diensten en producten die aangeboden worden op de site zijn uitsluitend ontwikkeld en getest voor computers waarop Windows als besturingssysteem is geïnstalleerd en (minimaal) Internet Explorer 5.5 als browser. Het gebruik van die producten en diensten met computers die niet aan deze eisen voldoen, wordt door Drive In Box© niet specifiek ondersteund of getest.
 4. Cookies
  Wat doen cookies
  Cookies zijn kleine bestandjes die door websites die u bezoekt op uw computer geplaatst worden. Zo worden er bij een bezoek aan deze website cookies opgeslagen op de harde schijf van uw computer, zodat u bij een volgend bezoek aan deze website als gebruiker wordt herkend. Door Drive In Box, en/of door derden, kan zo informatie over uw gebruik van deze website en van andere websites worden verzameld. Voor zover Drive In Box met behulp van cookies persoonsgegevens over u verzamelt, verwerkt Drive In Box die conform de bepalingen van het privacy statement.
 5. Welke cookies gebruikt Drive In Box
  Drive In Box maakt op haar website www.driveinbox.nl gebruik van cookies. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als u uw browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan deze website worden uitgelezen. Drive In Box plaatst zelf cookies, ook wel first party cookies genoemd. Deze cookies zijn gemaakt door of voor Drive In Box, worden door Drive In Box op uw computer opgeslagen en alleen Drive In Box heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Zulke cookies worden door Drive In Box bijvoorbeeld gebruikt om u taalinstellingen te onthouden of om te zorgen dat u niet te vaak dezelfde advertentie te zien krijgt. Er worden door derden geen cookies geplaats via de websites van Drive In Box, ook wel third party cookies genoemd. Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen, worden door derde partijen op uw computer opgeslagen, en alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Het is belangrijk om te weten dat Drive In Box geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze ‘third party cookies’. Adverteerders kunnen bijvoorbeeld third party cookies plaatsen om inzicht te verkrijgen in uw interessegebieden, zodat ze gericht een advertentie kunnen plaatsen. Deze advertenties zijn nodig om de websites van Drive In Box gratis aan te kunnen bieden aan consumenten. Daarnaast maakt Drive In Box gebruik van diensten van derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de website te analyseren. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw computer, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit stelt Drive In Box in staat haar website aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers. Andere derden die via onze website cookies kunnen plaatsen op uw computer, zijn de sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die u op de website ziet om de content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”).
 6. Weigeren en verwijderen van cookies
  U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de websites van Drive In Box geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de help functie van uw browser. Daar kunt u ook vinden hoe u reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen. NB: als u helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient u deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle computers die u gebruikt. Als u cookies weigert en/of verwijdert kan het gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website. Na het uitschakelen van cookies blijft u overigens wel advertenties zien, maar die zijn dan niet afgestemd op uw eerdere gebruik van de website.
 7. Wijzigingen Privacy en Cookie Statement
  Drive In Box behoudt zich het recht voor haar privacy en cookie statement van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient dit Privacy en Cookie Statement dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Voor specifieke vragen of opmerkingen met betrekking tot de wijze waarop Drive In Box met persoonsgegevens en/of cookies omgaat, kunt u contact opnemen met de afdeling: Automatisering.

Drive In Box Groningen
Afdeling Automatisering
De Hallen 6
9723 TW GRONINGEN
groningen@driveinbox.nl
+31 (050) – 820 0482